Nedkørselsvejen til stranden lidt vest for molen Ca. 1900

Fiskeopkøb

En forudsætning for at ernære sig som heltidsfisker var, at fisken kunne afsættes mod betaling. Ved Hirtshals begyndte den første fiskeopkøber ca. 1885, det var Thomas Jensen Thomsen f. 19.7. 1856 i Tornby. Han byggede et træhus lige syd for nedkørselsvejen til stranden, nogenlunde op for molen. Den mand, som dog i den længste årrække omkring 1900 handlede med fisk, var Christen Sørensen, almindelig kendt under navnet Kræn Løth. Han blev født i Horne 17.6. 1856. Han begyndte i helt ung alder at fiske og var med ved ulykken 8.3. 1878, hvor to sejljoller, der var blevet hentet i Skagen, kæntrede lidt vesten for Hirtshals fyr. Kræn Løth var den eneste overlevende. Han fortsatte med at fiske nogle år, men anskaffede sig også heste og vogn og drev lidt vognmandsforretning. Omkring 1890 overtog Kræn Løth Thomas Jensens forretning og drev den, til havnebyggeriet begyndte omkring 1920. Derefter arbejdede han ved havnebyggeriet.

1903-04 begyndte Christen Christiansen at handle med fisk. Han byggede et fiskehus lige vesten for Kræn Løths. Han havde tidligere sejlet med skude, men havde nu strandfogedgården og var strandfoged. Han havde ligesom Kræn Løth heste og vogne til at transportere fisken. Fiskerne leverede fisk til en af dem. Det var ikke således, at de leverede til den, som betalte mest. Der var i det hele taget ikke nogen egentlig handel. Fiskehandlerne bestemte prisen suverænt. Kræn Løth var ikke nogen venlig mand at handle med, men han havde det princip at betale kontant. Når der var havvejr i længere tid, måtte han tage af kapitalen, og så betalte han med guldpenge, indtil han fik bud til banken i Hjørring eller fik betaling for de solgte fisk. På grund af disse vilkår, besluttede fiskerne sig til omkring 1910 at oprette »Fiskernes Exportforretning «. Denne fik et hus lige Østen for Kræn Løths. Den første bestyrer var Wilhelmsen fra Frederikshavn, der som sin første handling ansatte Thomas Jensen som speciel sagkyndig.

Martin Mikkelsen, almindeligvis kaldet Martin Sort, begyndte i det sidste årti inden århundred-skiftet at købe fisk op til en fiskehandler i Sæby eller Frederikshavn. Han havde et lille fiskehus vest for Chr. Christiansens. Kort efter 1900 begyndte han selv at drive fiskehandel. Måske var det mest hans kone, Karen Sort, der stod for forretningen. Som noget specielt emballerede hun torskene, som skulle sendes, ved at sy dem ind i sækkelærred, én eller to i én pakke. Martin Sort havde ikke selv heste og vogn; hans forretning var afhængig af, at fisken kunne transporteres af andre.

 

 

Fisken leveres

Når fiskerne kom i land og havde sat båden op, gik de til fiskehuset, som de leverede til. I huset fik de udleveret aflange kurve med et Øre eller en hank i hver ende. En kurv kunne indeholde et hundrede pund. Kurvene blev ved båden fyldt med fisk og derefter båret op til fiskehuset.

Fiskerne hjalp gerne hinanden. Hvis der f.eks. var blevet fyldt tre kurve, skulle der fire mand til at bære dem op. To mænd i midten havde et kurveøre i hver hånd, mens de to fiskere på fløjene kun bar med en hånd. Hvis der ikke var nogen til at hjælpe med at bære op, blev fisken kørt på trillebør gennem det løse sand. Hen mod 1912 gjorde en mand det til sit levebrød at transportere fisken fra strandkanten til fiskehuset med et hestekøretøj. Fiskeprisen var beregnet efter, at fisken leveredes i fiskehuset. Fisken vejedes dér på en decimalvægt med lodder.

I hvert fald Kræn Løth havde hyttefade. De var ankret op i »Kilen« indenfor stenrevet nogle hundrede meter vesten for molen. Her havde han liggende en lille fladbundet båd - på stedet kaldet en kåg. I kågen roede han ud til hyttefadene, som mest brugtes til hummere om sommeren. Hummerne skulle passes og fodres. Som regel skulle fisken sendes af sted hurtigst muligt. Fisken forblev i de omtalte kurve, som blev lukket med et trælåg. Fisken skulle helst pakkes med is, men det var et problem at opbevare isen.

målebords blad 1:20.000

Uddrag at Traps Hirtshals-beskrivelse 1906.

Horne sogn er Jyllands nordvestlige pynt, omgivet af annekset Asdal, Bjergby og Tornby sogne samt Skagerrak.
De for det meste højtliggende og bakkede jorder løber mod nordvest ud i forbjerget Hirtshals eller Næsset. Bakkepartiet her består af sand, der dækker over fin, stenet yoldialer, som langs kysten nord for Hirtshals danner skrænter på 20-30 fod. Leret indeholder talrige større og mindre Sten, særlig granit og gnejs, men også kalksten, hvori der findes en mængde forsteninger.
Uden for Hirtshals strækker der sig et rev, der vel er rester fra et forbjerg, fra hvilket havet i tidernes løb har bortskyllet leret. Det fine ler udnyttes i det store teglværk.
Det betydelige stenmateriale har fået anvendelse ved den med bidrag af staten 1879-80 opførte stenmole, der senere er blevet forlænget, og som danner begyndelsen til et påtænkt større havneanlæg til fiskerbåde.
Fiskerlejet Hirtshals eller Lilleheden med skole, missionshus (opført 1896) dampteglværk, kro (Lilleheden kro), badepensionat (Udsigten ), stenmole, der danner en bådehavn (ved enden af den omtrent 400 alen lange mole er der 18 fod vand, men på revlen udenfor kun 14-16 fod) fyr (hvidt, fast fyr med blus hver 2 minutter, der vises fra et 112 fod højt, rundt tårn. Flammens højde over havet 182 fod, lysvidden 5 mil. PA tårnet signal for is. Fyret opført 1860-62 af fyringeniør C. F. Grove, første gang tændt 1jan. 1863), tågesignal, signal- og telegrafstation, telefonstation, redningsstation (oprettet 1890), faresignalstation for fiskere og toldkontrol-sted.
Fiskeriet er af særlig betydning. Efter fiskeriberetning 1897-98 var der i Hirtshals 111 fiskere, der havde 3 dæksbåde, 2 åbne havbåde og 53 mindre både, og som fiskede for en værdi af 33.340 kroner særlig torsk, kuller, rødspætter og 15.086 stk. hummere.
Tæt øst for Hirtshals ligger den 626 tønder land store statsplantage Lilleheden, anlagt 1889 med beplantning af bjergfyr og hvidgran og med enganlæg.
Geodætisk Instituts målebordsblad 1:20.000 over Hirtshals målt 1886. På udgaven her er den langt senere anlagte jernbane tegnet ind.

Maleri af professor Chr. Blache

'Ved fiskehandlernes boder<. Maleri af professor Chr. Blache udstillet på Charlottenborgs forårsudstilling 1905. Huset yderst i venstre side af billedet er Kræn Løths fiskehus. Man ser kun det vestligste hjørne. Bagved og ovenover dette ses Chr. Christiansens fiskehus. Vest for dette igen Martin Mikkelsens. De to personer i silhuet står på en klit, som kaldtes » Kåshakken<. Der stod en gammel kanon. Den var formentlig anbragt der til forsvar af kaperskibet, som holdt til ved Lilleheden under krigen 1807-14. Kanonen brugtes omkring 1900 til at vejlede fiskerne, så de kunne finde land i mørke. Hvert år på Sct. Hans aften blev der skudt et enkelt »festligt« skud, mens der brændtes blus og dansedes i klitten.